CASE

KOMPETENSGRUPPEN

”Vi har tidigare bearbetat marknaden via traditionella medier men i takt med att konkurrensen blir större känt ett behov av kompletterande marknadsföring och försäljning. Prospector har därför, under 3 år, hjälpt oss att bearbeta marknaden och uppnått ett mycket gott resultat.” - Anders Åkerman

SÅ HÄR GJORDE VI

Prospectors säljmodell bygger på tre steg; Analys, Aktivitet och Respons. Dessa moment återupprepas hela tiden och syftar till att utveckla såväl, målgruppen som våra erbjudanden och arbetsmetoder. 

Steg 1 – Analys 
Med en kartläggning av marknaden som bakgrund fastställs en budget samt vilka delmarknader som skall prioriteras för vidare bearbetning. 

Steg 2 – Aktivitet
I steg två sätts ett säljteam samman med ansvarig coach. Team utbildas för uppgiften varefter marknadsföring och försäljning av koncepten påbörjas. Inom teamet mäts löpande utfallet mot uppsatta mål.

Steg 3 – Respons
Dagrapporter sammanställs i vecko- och månadsrapporter som analyseras i syfte att se vilka aktiviteter som leder i rätt riktning och ger önskat utfall. 


Läs mer om vår tjänst Telefonförsäljning
anders akermananders akerman
anders akerman

Anders Åkerman

VD Kompetensgruppen 
CASE

OK ekonomisk förening

"Som ansvarig för organisation och informationsutveckling hade jag ett behov att få veta hur verkligheten ser ut bland våra medlemmar. Undersökningen som Prospector genomförde åt OK har inneburit ett nödvändigt underlag för vårt fortsatta förankringsarbete och beslut. Leveransen av resultatet var tydligt och genomarbetat."
- Anna Marinder 

SÅ HÄR GJORDE VI

Steg 1 – urval 
För OK är medlemmarna den viktigaste drivkraften och det är avgörande för organisationen att veta hur medlemmarna upplever organisationen. Prospectors uppdrag var att kartlägga medlemmarnas kunskap om OK och deras villighet att delta i den demokratiska processen och samt villigheten att delta på OK:s stämmor. 

Steg 2 – fältarbete
OK:s underlag till frågeställningar bearbetades tillsammans med Prospector för att få ut optimalt undersökningsresultat. Målgruppen för undersökningen bestod av medlemmar runtom i landet och undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer.

​​​​​​​Steg 3 – analys
Undersökningsresultatet sammanställdes i en överskådlig presentation för att OK snabbt kunde dra ut de viktigaste resultaten och de primära slutsatserna.

Läs mer om vår tjänst Marknadsundersökningar
okok
ok

Anna Marinder 

Organisations- och informationsansvarig
OK ekonomisk förening