Prospector & GDPR

GDPR-POLICY

PROSPECTORS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER


Prospector Marknadssupport i Norden AB inklusive varumärket Kompetenscentrum samt dotterbolaget Sälj- och Intervjuresurs i Sverige AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, GDPR. Detta innebär att alla personuppgifter som Prospector i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter är: Prospector Marknadssupport i Norden AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, e-post info@prospector.nu

Prospector behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information till aktiva, passiva och presumtiva kunder samt samarbetspartner. I detta avses juridiska personer och organisationer där personuppgiften syftar på en namngiven befattningshavare hos dessa. Prospector behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, fakturor, bokföringsunderlag och dokument relaterat till bolagets personaladministrativa rutiner.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla erbjudanden, bjuda in till evenemang, skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av informationsspridning.

Prospectors rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information och erbjudanden till aktiva, passiva och presumtiva kunder och samarbetspartner behöver behandla personuppgifter.

I egenskap av personuppgiftsbiträde företräder Prospector kunder för vilkas räkning bolaget via telefonintervjuer samlar in olika typer av marknadsinformation samt förmedlar erbjudanden av olika karaktär. I dessa fall är vår uppdragsgivare att betrakta som personuppgiftsansvarig.

I fall där annat bolag ingått avtal med oss, beställt underlag eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst eller information om tjänst som Prospector tillhandahåller, grundas behandlingen av dess personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Annat bolag är, såvida ett kundförhållande inte är etablerat, på intet sätt skyldiga att tillhandahålla Prospector personlig information.

Representanter för företag och organisationer samt andra som erhållit inbjudningar, information, nyhetsbrev, offerter, medverkat i möten, evenemang eller seminarier, arbetsgrupper eller på annat sätt deltagit i Prospectors verksamhetsområde och som i samband med detta meddelat Prospector sina personuppgifter, och har frågor om detta är välkomna att kontakta oss. Detta görs via mejl till info@prospector.nu alternativt med brev till Prospector, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping.

Prospector sprider eller säljer inte interna personuppgifter vidare till tredje part. Interna personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

Prospector sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst efterfråga om Prospector behandlar personuppgifter gällande dig och i så fall i vilket syfte. Du har också rätt att säga upp fortsatt mottagande av information eller bli struken från Prospectors kontaktregister. Kontakta oss via info@prospector.nu eller skicka ett brev till: Prospector, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping.
Prospector är medlem i Kontakta (fd Sveriges Callcenterförening SCCF). Medlemskapet innebär att vi efterlever de lagar och regelverk som finns på den svenska marknaden. Det ger dig en garanterat seriös samarbetspartner. Du kan också vara säker på att det är en bra arbetsplats med bra villkor för de anställda.

Vill du veta hur personuppgifter behandlas av oss?


Ring oss så berättar vi mer:
0510-30 19 20

Eller skicka din fråga om GDPR till:
mer.info@prospector.nu